Adatvédelmi Tájékoztató

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A WEBÁRUHÁZZAL VALAMINT A HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN


A megrendelő a www.endobozom.hu honlapon elhelyezett Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával valamint a felhasználó a hírlevélküldő szolgáltatásra a http://endobozom/customer/account/create/ oldalon történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft. (székhely: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6., cégjegyzékszám: Cg.01-09-701381; adószám: 12744965-2-42.) mint adatkezelő (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a megrendelő ill. a regisztrált felhasználó fent megjelölt honlapokon keresztül megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám, szállítási cím; fax szám;) valamint a megrendelt terméket ill. a megrendelés egyéb adataira vonatkozó információkat, a megrendelési szokásaira vonatkozó adatokat (megrendelések ideje, megrendelt termékek, megrendelések értéke) (a továbbiakban röviden az „Adatok“) felhasználja a következő célokra:

  1. a megrendelő által megrendelt termékek vonatkozásában megkötésre kerülő vállalkozási szerződések teljesítése céljára,
  2. megrendelői adatbázis-építés és ügyfél-azonosítás céljából későbbi megrendelések hatékonyabb teljesítése érdekében,
  3. közvetlen üzletszerzési célokból a Keskeny és Társai 2001 Kft. -nél és a webáruházban megrendelhető termékekről és szolgáltatásokról szóló ajánlatok küldésére, közvetlen tájékoztatásra, közvetlen megkeresés módszerével küldött reklámtevékenység (címzett reklámküldemény, elektronikus hirdetés, telemarketing, postai direktmarketing) és
  4. piackutatásban való részvételre.

 A vásárló a 2.-4. pontokban írt célokból történő adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Postai cím: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

A Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefonszáma: +36 1 401 4060 

Vevőszolgálat telefonszáma: +36 1 401 4060 (9.00-tól 17.00-ig) 

Email cím: info@endobozom.hu 

Az Adatkezelő tájékoztatja a megrendelőit valamint a regisztrált felhasználókat, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a megrendelő / regisztrált felhasználó hozzájárulása, valamint jogszabály felhatalmazása alapján jogosult kezelni. 

A megrendelő a www.endobozom.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával valamint a regisztráló a http://endobozom.hu/customer/account/create/ oldal kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozókat a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. Az adatátadásról az Adatkezelő nyilvántartást vezet. 

A megrendelő a www.endobozom.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával valamint a regisztráló a http://endobozom.hu/customer/account/create/ oldal kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő a vele együttműködő azon adatfeldolgozó cégeknek átadja, amelyek az adatkezelési célok megvalósításában részt vesznek. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja. 

A megrendelő a www.endobozom.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával valamint a regisztráló a http://endobozom.hu/customer/account/create/ oldal kitöltésével egyben hozzájárulását adja ahhoz is, hogy adatait a Keskeny és Társai 2001 Kft. cégjegyzékbe közhitelesen bejegyzett tulajdonosai a tulajdonosi jogaik gyakorlásához szükséges mértékben megismerhessék. 

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik. 

A megrendelő a www.endobozom.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával valamint a regisztráló a http://endobozom.hu/customer/account/create/ oldal kitöltésével egyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező adatfeldolgozók részére adatokat továbbítson.  

A megrendelő valamint a regisztráló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben a www.endobozom.hu honlapon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával valamint a regisztráló a http://endobozom.hu/customer/account/create/ oldal kitöltésével kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak.  

A megrendelő / regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatok kezeléséről, kérheti továbbá a személyes adatai módosítását ill. helyesbítését valamint – a jogszabályon alapuló adatkezelés esetét kivéve  – azok törlését vagy zárolását is. A megrendelők a fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet írásban, közvetlenül a Keskeny és Társai 2001 Kft. mint adatkezelő részére küldhetik meg (cím: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.).  

A webáruház megrendelőinek adatai kezelésére a megrendelő vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig illetve törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvényben előírt határidő lejárásig kerül sor. A regisztráló adatainak kezelésére a regisztráció időtartama alatt kerül sor.  

A megrendelő / regisztrált felhasználó az általa közölt adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulását jogosult a szerződés teljesítését követően, illetve az esetleges megrendeléstörténeti adatai felhasználására vonatkozó hozzájárulását bármikor részben vagy egészben visszavonni. Az Adatkezelő a megrendelő hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül törli illetve anonimizálja az érintett Adatokat.  

Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártakor felismerhetetlenné teszi a személyes adatokat oly módon, hogy azok helyreállítása ne legyen lehetséges.  

A Keskeny és Társai 2001 Kft. adatkezelőként kiemelt figyelmet fordít az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségei betartására, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseire.  

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Névtelen felhasználói profilok készítése webanalitika céljából: A Keskeny és Társai 2001 Kft. által a www.endobozom.hu honlapon keresztül a Google Analytics-en, a Google Inc. egy webanalitikai szolgáltatásán keresztül olyan adatok kerülnek megszerzésre és tárolásra, amelyekből fedőnévvel ellátott felhasználói profilok kerülnek létrehozatalra. Ezek a felhasználói profilok a látogatói magatartás elemzésére és a Keskeny és Társai 2001 Kft. ajánlatainak igény szerinti, személyre szabott összeállítása érdekében kerülnek kiértékelésre. Ezekhez a Keskeny és Társai 2001 Kft. cookie-kat használhat. A cookie-k (sütik) kis szövegfájlok, amelyek helyileg az oldal látogatójának számítógépén kerülnek tárolásra, és ezek teszik később lehetővé a Keskeny és Társai 2001 Kft. számára a megrendelő későbbi felismerést az oldalára történő ismételt látogatás esetén. A fedőneves felhasználói profilok nem kerülnek a fedőnév tulajdonosán keresztül a személyhez fűződő adatokkal összevezetésre – külön felhívás és az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül. A megrendelő ill. a látogató a webanalitikai célból történő adatszerzést és –tárolást a jövőre vonatkozóan letiltathatja, ha letiltó nyilatkozatot juttat el a Keskeny és Társai 2001 Kft. postacímére (1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.) vagy a info@endobozom.hu e-mailcímre. Ahhoz, hogy a tiltás műszakilag foganatosítható legyen, a látogatónak számítógépén a beállításokat úgy kell módosítania, hogy az adatgyűjtés ne legyen lehetővé téve.  

A webshop használata során bankkártyás fizetési mód választása esetén annak igénybe vételéhez a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által a www.endobozom.hu felhasználói adatbázisában tárolt a megrendeléshez kapcsolódó személyes adatai átadásra kerüljenek a Borgun hf. (székhely: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Izland; az Izlandi Pénzügyi Felügyelet által engedélyezett és az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások határon átnyúló szolgáltatásként, Magyarországon történő nyújtására vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett pénzügyi intézmény, MNB azonosító szám: K8761097),  mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek adatai és a megrendelés ellenértéke. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.  

Az Adatkezelő felhívja a megrendelők és a regisztrált felhasználók figyelmét arra, hogy a fenti adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosultak az adatkezelőnél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1530 Budapest, Pf. 5. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL http://naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatnak.

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató visszavonásig, illetve az Adatvédelmi tájékoztató módosításáig hatályos!

 

Budapest, 2017. június 01.

 

Keskeny és Társai 2001 Kft.

endobozom.hu